Деян Йосифов

 Personal Website & Blog

Пресмятане на Аритметичен израз с приоритети на операторите

Written By: Деян - Mar• 02•13

Реших да разкажа, за моята имплементация, на една от задачите от втората част от курса по C# в Telerik Academy, а именно примерна имплементация на алгоритъма Shunting yard, за пресмятане на аритметичен израз.

В случая като въведение в проблема, ще дам един пример, за такъв аритметичен израз и неговото пресмятане със съответните приоритети на операторите:

2 + 3 * 5 + ( 4 * sqrt ( 4 ) ^ 5 – 5 ) – 1 = 139

Важно е тук да се спомене, че най-висок приоритет имат скобите, след тях е операцията повдигане на степен (която е дясно-асоциативна за разлика от другите ляво-асоциативни операции), след това са операциите умножение и деление и накрая с най-нисък приоритет са операциите събиране и изваждане.  В израза също така участва и едно-аргументната функция корен квадратен (sqrt), чийто приоритет в случая е излишно да бъде търсен, тъй като за нейния запис използваме скоби, ограждащи аргумента й.

За построяването на дървото на операциите, необходимо ни, за да знаем, коя операция да извършим първа, коя втора и така нататък, докато пресметнем целия израз, съм използвал така наречения Shunting Yard Algorithm. Цъкайки на дадения линк към wikipedia, по надолу в статията ще достигнете и до описанието на последователността на действията в самия алгоритъм, които са:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
-While there are tokens to be read:
--Read a token.
--If the token is a number, then add it to the output queue.
--If the token is a function token, then push it onto the stack.
--If the token is a function argument separator (e.g., a comma):
----Until the token at the top of the stack is a left parenthesis, pop operators off the stack onto the output queue. If no left parentheses are encountered, either the separator was misplaced or parentheses were mismatched.
--If the token is an operator, o1, then:
----while there is an operator token, o2, at the top of the stack, and
either o1 is left-associative and its precedence is less than or equal to that of o2,
or o1 has precedence less than that of o2,
pop o2 off the stack, onto the output queue;
----push o1 onto the stack.
--If the token is a left parenthesis, then push it onto the stack.
--If the token is a right parenthesis:
----Until the token at the top of the stack is a left parenthesis, pop operators off the stack onto the output queue.
----Pop the left parenthesis from the stack, but not onto the output queue.
----If the token at the top of the stack is a function token, pop it onto the output queue.
----If the stack runs out without finding a left parenthesis, then there are mismatched parentheses.
-When there are no more tokens to read:
--While there are still operator tokens in the stack:
----If the operator token on the top of the stack is a parenthesis, then there are mismatched parentheses.
----Pop the operator onto the output queue.
-Exit.

Преди да започна с имплементацията на алгоритъма, аз си създавам една структура PredefinedFunction, която ще ми описва основните параметри на всяка една предефинирана в програмата функция – брой параметри, приемаща функцията; дали е ляво или дясно асоциативна; самите действия, които ще прави функцията върху параметрите си, записани като поле от тип делегат; приоритета на конкретната функция. Ето и имплементацията на тази структура:

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
  public struct PredefinedFunction
  {
    public int parametersCount;
    public bool isLeftAssociated;
    public Function.Calculate calculateFunction;
    public int priority;
    public PredefinedFunction(int parametersCount, bool isLeftAssociated, Function.Calculate calculateFunction, int priority)
      : this()
    {
      this.parametersCount = parametersCount;
      this.isLeftAssociated = isLeftAssociated;
      this.calculateFunction = calculateFunction;
      this.priority = priority;
    }
  }

След това дефинирам класа Function, който ще съдържа речник от предефинирани функции, като всяка ще знае как да работи, благодарение на свойството Result ползващо полето делегат calculateFunction, на съответната предефинирана функция. Ето и имплементацията на този клас.

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
  public class Function
  {
    public delegate double Calculate(double[] parameters);
 
    private double[] parameters;
    private string functionName;
    private static Dictionary<string, PredefinedFunction> functionsLibrary;
 
    static Function()
    {
      functionsLibrary = new Dictionary<string, PredefinedFunction>();
      functionsLibrary.Add("+", new PredefinedFunction(2, true, new Calculate(x => x[0] + x[1]), 1));
      functionsLibrary.Add("-", new PredefinedFunction(2, true, new Calculate(x => x[0] - x[1]), 1));
      functionsLibrary.Add("*", new PredefinedFunction(2, true, new Calculate(x => x[0] * x[1]), 2));
      functionsLibrary.Add("/", new PredefinedFunction(2, true, new Calculate(x => x[0] / x[1]), 2));
      functionsLibrary.Add("^", new PredefinedFunction(2, false, new Calculate(x => Math.Pow(x[0], x[1])), 3));
      functionsLibrary.Add("pow", new PredefinedFunction(2, true, new Calculate(x => Math.Pow(x[0], x[1])), 4));
      functionsLibrary.Add("ln", new PredefinedFunction(1, true, new Calculate(x => Math.Log(x[0])), 4));
      functionsLibrary.Add("sqrt", new PredefinedFunction(1, true, new Calculate(x => Math.Sqrt(x[0])), 4));
    }
 
    public Function(string functionName)
    {
      this.functionName = functionName;
      this.parameters = new double[functionsLibrary[functionName].parametersCount];
    }
 
    public static Dictionary<string, PredefinedFunction> Library
    {
      get
      {
        return functionsLibrary;
      }
    }
 
    public string FunctionName
    {
      get
      {
        return this.functionName;
      }
    }
 
    public double this[int index]
    {
      get
      {
        return this.parameters[index];
      }
      set
      {
        this.parameters[index] = value;
      }
    }
 
    public int ParameterCount
    {
      get
      {
        return functionsLibrary[functionName].parametersCount;
      }
    }
 
    public int Precedence
    {
      get
      {
        return functionsLibrary[functionName].priority;
      }
    }
 
    public bool IsLeftAssociated
    {
      get
      {
        return functionsLibrary[functionName].isLeftAssociated;
      }
    }
 
    public double Result
    {
      get
      {
        return functionsLibrary[this.functionName].calculateFunction(this.parameters);
      }
    }
  }

Статичния конструктор Function() има за цел да зареди речника от предефинирани функции, преди използването на класа. Тук е мястото да отбележа, че използването на този речник, свързващ символ в израза с конкретна функция, прави изключително лесно в последствие добавянето на нови и нови функции в кода. Ако искаме да добавим 1 нова функция, трябва да добавим само 1 ред към съществуващия код, описващ как е записа на тази функция в аритметичния израз и какви са нейните предефинирани характеристики (приоритет, асоциативност, конкретни пресмятания с аргументите и броя аргументи).

Тук следва да бъде спомената и имплементацията на Shunting Yard Algorithm:

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
  public static void ShuntingYard(string token, Stack<string> output, Stack<string> operators)
  {
    #region Number
    double tempNumber;
    if (double.TryParse(token, out tempNumber))
    {
      output.Push(token);
      return;
    }
    #endregion Number
 
    #region Function or Operator
    if (Function.Library.ContainsKey(token))
    {
      if (Function.Library[token].priority == 4)
      {
        operators.Push(token);
      }
      else
      {
        while (IsThereHigherOperatorWaiting(token, operators))
        {
          output.Push(operators.Pop());
        }
        operators.Push(token);
      }
      return;
    }
    #endregion Function or Operator
 
    #region Parenthesis
    if (token == "(")
    {
      operators.Push(token);
      return;
    }
    if (token == ")")
    {
      GoToPreviousLeftParenthesisAndRemoveThem(output, operators);
      return;
    }
    #endregion Parenthesis
 
    #region Comma
    if (token == ",")
    {
      GoToPreviousLeftParenthesis(output, operators);
      return;
    }
    #endregion Comma
  }

Имплементацията следва точно горе-описания с думи алгоритъм.
В крайна сметка тази имплементация търси последователността на сметките, които трябва да се извършат, като най-първото пресмятане, ще бъде открито последно. Поради тази причина използвам една глобална променлива от тип стек, която пълня с всеки следващ намерен от алгоритъма “ход”. Изпразвайки стека елемент по елемент в последствие аз ще получа правилната последователност на извършваните операциите, която съответства и на съответното дърво на операциите. Ето и дървото за горния пример за по-голяма яснота.

ArithmeticTree

Пресмятането става посредством метода RNP (идващо от Reversed Polish Notation), който вътрешно използва метода ParseNumberOrFunction().

295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
  public static double CalculateRPN()
  {
    return ParseNumberOrFunction();
  }
 
  private static double ParseNumberOrFunction()
  {
    double result = 0;
    if (double.TryParse(RPN.Peek(), out result))
    {
      RPN.Pop();
      return result;
    }
 
    Function function = new Function(RPN.Pop());
    if (function.IsLeftAssociated)
    {
      for (int i = function.ParameterCount - 1; i >= 0; i--)
      {
        function[i] = ParseNumberOrFunction();
      }
    }
    else
    {
      for (int i = function.ParameterCount - 1; i >= 0; i--)
      {
        function[i] = ParseNumberOrFunction();
      }
    }
 
    result = function.Result;
 
    return result;
  }

Идеята е, че се чете поредния елемент от стека RPN, който е генериран предварително от Shunting Yard алгоритъма и съхранен като глобална променлива Stack<string> RNP. Тук е редно да се спомене, че по принцип не е добре да се използва глобална променлива, което го отчитам като недостатък на кода. Това обаче може лесно да се корегира, като променливата се дефинира да речем в Main метода и после се предава като аргумент на необходимите методи. И все пак в конкретния случай съм използвал глобална променлива като едно неформално решение на проблема. При четене на съответния елемент в стека, ако той е число то то се връща като стойност на метода, а ако е функция или оператор, тогава се извиква рекурсивно същия метод за всеки от аргументите на последната извикана функция. По този начин дървото на пресмятанията се обхожда в дълбочина пресмятайки, най-накрая чрез рекурсията крайния резултат.
Ето и пълния код на моята C# имплементация:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading;
using System.Globalization;
 
class CalculateArithmeticalExpression
{
  public struct PredefinedFunction
  {
    public int parametersCount;
    public bool isLeftAssociated;
    public Function.Calculate calculateFunction;
    public int priority;
    public PredefinedFunction(int parametersCount, bool isLeftAssociated, Function.Calculate calculateFunction, int priority)
      : this()
    {
      this.parametersCount = parametersCount;
      this.isLeftAssociated = isLeftAssociated;
      this.calculateFunction = calculateFunction;
      this.priority = priority;
    }
  }
 
  public class Function
  {
    public delegate double Calculate(double[] parameters);
 
    private double[] parameters;
    private string functionName;
    private static Dictionary<string, PredefinedFunction> functionsLibrary;
 
    static Function()
    {
      functionsLibrary = new Dictionary<string, PredefinedFunction>();
      functionsLibrary.Add("+", new PredefinedFunction(2, true, new Calculate(x => x[0] + x[1]), 1));
      functionsLibrary.Add("-", new PredefinedFunction(2, true, new Calculate(x => x[0] - x[1]), 1));
      functionsLibrary.Add("*", new PredefinedFunction(2, true, new Calculate(x => x[0] * x[1]), 2));
      functionsLibrary.Add("/", new PredefinedFunction(2, true, new Calculate(x => x[0] / x[1]), 2));
      functionsLibrary.Add("^", new PredefinedFunction(2, false, new Calculate(x => Math.Pow(x[0], x[1])), 3));
      functionsLibrary.Add("pow", new PredefinedFunction(2, true, new Calculate(x => Math.Pow(x[0], x[1])), 4));
      functionsLibrary.Add("ln", new PredefinedFunction(1, true, new Calculate(x => Math.Log(x[0])), 4));
      functionsLibrary.Add("sqrt", new PredefinedFunction(1, true, new Calculate(x => Math.Sqrt(x[0])), 4));
    }
 
    public Function(string functionName)
    {
      this.functionName = functionName;
      this.parameters = new double[functionsLibrary[functionName].parametersCount];
    }
 
    public static Dictionary<string, PredefinedFunction> Library
    {
      get
      {
        return functionsLibrary;
      }
    }
 
    public string FunctionName
    {
      get
      {
        return this.functionName;
      }
    }
 
    public double this[int index]
    {
      get
      {
        return this.parameters[index];
      }
      set
      {
        this.parameters[index] = value;
      }
    }
 
    public int ParameterCount
    {
      get
      {
        return functionsLibrary[functionName].parametersCount;
      }
    }
 
    public int Precedence
    {
      get
      {
        return functionsLibrary[functionName].priority;
      }
    }
 
    public bool IsLeftAssociated
    {
      get
      {
        return functionsLibrary[functionName].isLeftAssociated;
      }
    }
 
    public double Result
    {
      get
      {
        return functionsLibrary[this.functionName].calculateFunction(this.parameters);
      }
    }
  }
 
  public static Stack<string> RPN;
 
  static void Main()
  {
    Thread.CurrentThread.CurrentCulture = CultureInfo.InvariantCulture;
    PrintTestInput("2 + 3 * 5 / ( 4 - 5 ) - 1");
    PrintTestInput("2 + 3 * 5 + ( 4 * pow ( ( sqrt ( 4 + ln ( 1 ) ) - 1 ) , 5 ) - 5 ) - 1");
 
    PrintTestInput("2 + 3 * 5 + ( 4 * pow ( ( sqrt ( 4 ) ) , 5 ) - 5 ) - 1");
    PrintTestInput("2 + 3 * 5 + ( 4 * ( sqrt ( 4 ) ^ 5 ) - 5 ) - 1");
    PrintTestInput("2 + 3 * 5 + ( 4 * sqrt ( 4 ) ^ 5 - 5 ) - 1");
    PrintTestInput("2 + 3 * 5 + ( 2 ^ 2 * sqrt ( 4 ) ^ 5 - 5 ) - 1");
    PrintTestInput("2 + 3 * 5 + ( 2 ^ 2 * sqrt ( 4 ) ^ 2 ^ 2 * 2 - 5 ) - 1");
 
    PrintTestInput("( 2 + 3 ) * 5");
  }
 
  public static void PrintTestInput(string input)
  {
    Console.WriteLine("At the begining we have the input expression:\n{0}", input);
    RPN = GenerateRNP(input);
    Console.WriteLine("First we generate its Polish Notation equivalent:");
    PrintRNP();
    Console.WriteLine();
    RPN = GenerateRNP(input);
    Console.WriteLine("Finally the calculated result: {0}", CalculateRPN());
    Console.WriteLine();
  }
 
  public static void PrintFunctionLibrary()
  {
    foreach (string name in Function.Library.Keys)
    {
      Console.WriteLine("function {0}, priority {1}", name, Function.Library[name].priority);
    }
  }
 
  public static Stack<string> GenerateRNP(string expression)
  {
    Stack<string> output = new Stack<string>();
    Stack<string> operators = new Stack<string>();
    string[] tokens = expression.Split(new char[] { ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
    for (int i = 0; i < tokens.Length; i++) 
    {
      ShuntingYard(tokens[i], output, operators); 
    }
 
    while (operators.Count > 0)
    {
      output.Push(operators.Pop());
    }
    return output;
  }
 
  public static void ShuntingYard(string token, Stack<string> output, Stack<string> operators)
  {
    #region Number
    double tempNumber;
    if (double.TryParse(token, out tempNumber))
    {
      output.Push(token);
      return;
    }
    #endregion Number
 
    #region Function or Operator
    if (Function.Library.ContainsKey(token))
    {
      if (Function.Library[token].priority == 4)
      {
        operators.Push(token);
      }
      else
      {
        while (IsThereHigherOperatorWaiting(token, operators))
        {
          output.Push(operators.Pop());
        }
        operators.Push(token);
      }
      return;
    }
    #endregion Function or Operator
 
    #region Parenthesis
    if (token == "(")
    {
      operators.Push(token);
      return;
    }
    if (token == ")")
    {
      GoToPreviousLeftParenthesisAndRemoveThem(output, operators);
      return;
    }
    #endregion Parenthesis
 
    #region Comma
    if (token == ",")
    {
      GoToPreviousLeftParenthesis(output, operators);
      return;
    }
    #endregion Comma
  }
 
  private static void GoToPreviousLeftParenthesis(Stack<string> output, Stack<string> operators)
  {
    while (operators.Count > 0)
    {
      if (operators.Peek() == "(")
      {
        return;
      }
      output.Push(operators.Pop());
    }
  }
 
  private static void GoToPreviousLeftParenthesisAndRemoveThem(Stack<string> output, Stack<string> operators)
  {
    while (operators.Count > 0)
    {
      if (operators.Peek() == "(")
      {
        operators.Pop();
 
        if (operators.Count > 0 && Function.Library.ContainsKey(operators.Peek()))
        {
          if (Function.Library[operators.Peek()].priority == 4)
          {
            output.Push(operators.Pop());
          }
        }
 
        return;
      }
 
      output.Push(operators.Pop());
    }
  }
 
  private static bool IsThereHigherOperatorWaiting(string token, Stack<string> operators)
  {
    if (operators.Count == 0) return false;
    if (Function.Library.ContainsKey(operators.Peek()) && Function.Library[operators.Peek()].priority < 4)
    {
      if (Function.Library[token].isLeftAssociated)
      {
        if (Function.Library[token].priority <= Function.Library[operators.Peek()].priority)
        {
          return true;
        }
      }
      else
      {
        if (Function.Library[token].priority < Function.Library[operators.Peek()].priority)
        {
          //Console.WriteLine("No left associatives in this homework!");
          return true;
        }
      }
    }
    return false;
  }
 
  public static void PrintRNP()
  {
    while (RPN.Count > 0)
    {
      Console.Write("{0} ", RPN.Pop());
    }
  }
 
  public static double CalculateRPN()
  {
    return ParseNumberOrFunction();
  }
 
  private static double ParseNumberOrFunction()
  {
    double result = 0;
    if (double.TryParse(RPN.Peek(), out result))
    {
      RPN.Pop();
      return result;
    }
 
    Function function = new Function(RPN.Pop());
    if (function.IsLeftAssociated)
    {
      for (int i = function.ParameterCount - 1; i >= 0; i--)
      {
        function[i] = ParseNumberOrFunction();
      }
    }
    else
    {
      for (int i = function.ParameterCount - 1; i >= 0; i--)
      {
        function[i] = ParseNumberOrFunction();
      }
    }
 
    result = function.Result;
 
    return result;
  }
}

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

4 Comments

 1. valentin says:

  PrintTestInput(“(2 + 3 )* 5”);
  = 8

  • Деян says:

   Здравей, Валентин! Благодаря за включването 🙂 Не влизам често в сайта, но ми стана любопитно като видях, че имам коментар по блог поста и реших да погледна откъде идва проблема. Самият код, който съм описал горе беше правен за едно домашно към академията на Телерик и целта беше по-скоро да се имплементира работещ алгоритъм за пресмятане на такива изрази. И реално, тествайки с “( 2 + 3 ) * 5” получавам коректен резултат 25. Когато обаче махна някой от спейсовете, както е записано горе в твоя пример “(2 + 3 )* 5”, се получава обратен полски запис “+ 3 5” тъй като тоукъните “(2” и “)*” се явяват непознати. Накратко казано – в конкретното решение нямам имплементация на tokenizer и вместо такъв изпозвам string.Split(‘ ‘) (това може да се види на ред 153 от кода). Ако вместо ред 153 се използва по-сложен tokenizer от string.Split тогава ще имам правилните token-и и съответно алгоритъма ще пресметне правилно израза :).

   Между другото като се опитах да си копирам кода от сайта във Visual Studio видях известни проблеми с някои символи, както и стека по някаква причина не беше от тип generic. Фикснах тези дребни проблемчета в поста и надявам се сега кода става лесен за тестване. Добавих и твоя пример в Main функцията, където печатам на конзолата някакви тестови резултати :). Благодаря отново за коментара. Ако имаш някакви допълнителни коментари или въпроси ще се радвам да ги прочета. Държа да отбележа, че сега поглеждайки кода 1 година по-късно определено има бая неща, които бих рефакторирал (RPN стека, който не бива да е статичен и ред други глупости, които виждам, но да кажем че това са детайли :)).
   Поздрави,
   Деян

 2. valentin says:

  Здравейте,

  Видях примера докато търсех нещо за “Convert string to formula” .
  Трябвяше ми за форми (диалогови панели) в едно приложение.
  Заказчика искаше да може да вкарва стойност или формула в
  текстовото поле.
  После се сетих, че може да се приложи и от командния ред на AutoCAD
  при скриптове за автоматизация на конструкторския труд.
  Помня, че намерих нещо подходящо и помня, че направих едно питане в
  една от страниците но не си спомням вече какво избрах.
  Избрах нещо и си спомням, че и аз май пипнах нещо – но общо взето
  стана добре (не съм правил кой знае колко изчерпателни тестове).

  Едната поръчка отпадна, а на скрипта за AutoCAD му прдстои сериозно тестване
  като цяло.

  Поздрави,
  Лишков

 3. Юлиян Юлиянов says:

  Здравейте! Аз тепърва навлизам в нещата и стигнах до това решение на проблема(“( 2 + 3 ) * 5” или “(2+3)*5”):

  public static Stack GenerateRNP(string expression)
  {
  Stack output = new Stack();
  Stack operators = new Stack();
  var unseparatedSymbols = new Queue();
  var tokens = expression.Split().ToList();

  for (int i = 0; i < tokens.Count; i++)
  {
  if (tokens[i].Length != 1)
  {
  foreach (var item in tokens[i])
  {
  unseparatedSymbols.Enqueue(item);
  }
  tokens.RemoveAt(i);

  foreach (var item in unseparatedSymbols)
  {
  tokens.Add(item.ToString());
  }
  }
  ShuntingYard(tokens[i].ToString(), output, operators);
  }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *